Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodnými podmienkami spoločnosti brainON, s.r.o., so sídlom Nálepkova 1332/45, 053 11 Smižany, Slovenská republika, IČO: 47 433 442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 33463/V, (ďalej aj ako „Spoločnosť“)vypracované v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

VOP stanovujú práva a povinnosti záväzkového vzťahu medzi Spoločnosťou a jej používateľmi a sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu odo dňa prvého prejavu vôle Používateľa smerujúceho k vzniku záväzkového vzťahu so Spoločnosťou.

VOP upravujú právne vzťahy medzi Spoločnosťou a používateľmi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto VOP sú súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a používateľmi.

 

Základné pojmy

Spoločnosť – je spoločnosť brainON, s.r.o., so sídlom Nálepkova 1332/45, 053 11 Smižany, Slovenská republika, IČO: 47 433 442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 33463/V

Prevádzkovateľ – je Spoločnosť ako vlastník Služby a Trainig systému poskytujúca Služby Používateľom.

Služby – predstavujú možnosť využívania systému pozostávajúceho z metód komunikácia a výučby nazvaného brainON – Training systém. Službou sa rozumie tiež ponuka kurzov predstavujúcich prípravné kurzy na lekárske fakulty v Slovenskej republike a Českej republike rozdelené do 4 ponúk pod názvom

1. Test Yourself
2. Basic
3. Intensive
4. Prestige

za ceny určené pri jednotlivých Službách s možnosťou využívania Training Systém.

Training Systém – je systém obsahujúci:

  • inteligentný software
  • webináre
  • osobné stretnutia
  • newsletter
  • testy; inteligentný systém testovania
  • interaktívne karty
  • video prezentácie

z oblasti biológie, chémie a fyziky s prístupom 30 dní alebo 24 hodín denne 7 dní v týždni s dobou využitia do konca školského roka (školským rokom sa rozumie obdobie od 01.07. do 30.6.), adresovaného  študentom prejavujúcim záujem o prípravu na prijímacie pohovory na lekárske fakulty, farmaceutické fakulty a prírodné vedy a určeného pre študentov3. a 4. ročníka gymnázií.

Používateľ – je fyzická osoba, t.j. konečný spotrebiteľ, ktorý uzatvorí so Spoločnosťou zmluvu o poskytovaní Služby prostredníctvom elektronických prostriedkov na webovej stránke brain-on.org, prejavujúci záujem o využívanie Training Systém poskytujúceho Služby.

Portál – inak internetový portál – označuje konkrétnu internetovú doménu s rámci ktorej sú prezentované Služby. Je ním webstránka brain-on.org

Zmluva – je záväzkový právny vzťah uzatvorený medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb Prevádzkovateľom Používateľovi, a to na základe písomnej elektronickej objednávky na poskytnutie vybranej Služby Používateľom.

Registrácia – zadanie identifikačných údajov na webstránke Spoločnosti Používateľom pre vytvorenie vlastného účtu. Po registrácii Spoločnosť zasiela  e-mail pre potvrdenie registrácie  a následnú možnosť prihlásenia sa do Systému a jeho využívania. Registrácia je zdarma.

Prihlásenie – zadanie prihlasovacieho mena a hesla Používateľom na webstránke Spoločnosti.

Objednávkový formulár – písomný dokument existujúci v elektronickej forme umožňujúci Používateľovi objednanie si vybranej Služby zo 4 možných ponúk existujúcich po názvom:

1. Test Yourself
2. Basic
3. Intensive
4. Prestige

za ceny určené pri jednotlivých Službách.

Cena služby – je cena určená Spoločnosťou pri jednotlivých ponukách kurzov.

Spôsob platby – úhrada ceny služby je možná:

1. na účet vedený OTP Banka Slovensko, a.s. číslo účtu IBAN: SK47 5200 0000 0000 1488 1435, BIC: OTPVSKBX prevodným príkazom, alebo vkladom na účet.

2. prostredníctvom systému TrustPay, t.j. platobného systému Spoločnosti Trust Pay, a.s., ktorý umožňuje uskutočniť platobné operácie (ďalej len platby) na účet Spoločnosti vo forme služby

a) Trust Platby (okamžité bankové prevody na účet Spoločnosti číslo účtu IBAN: SK42 9952 0000 0021 0749 5858, BIC: TPAYSKBX vedený v Trust Pay, a.s.,

b) Trust Card – umožňujúcej prijímanie platobných kariet Kartových spoločností MasterCard a VISA prostredníctvom internetu.

Po úhrade ceny Služby a jej priradení k objednávke Prevádzkovateľ zašle Používateľovi email o potvrdení zrealizovanej platby, aktivácii poskytnutia Služieb a informácii o zaslaní faktúry.

Faktúra – je daňový doklad vygenerovaný programom 10 dní po tom, čo Používateľ obdrží notifikačný email potvrdzujúci prijatie platby a aktivácii Služby.

Pracovná plocha – súbor informácií obsahujúci informácie pre Používateľa:

- informácie o prihlásení a odhlásení Používateľa
- profil
- predplatné
- testy
- prednášky

Vznik zmluvného vzťahu – vyplnením objednávkového formulára Používateľom a doručeného potvrdzujúceho emailu zo strany Prevádzkovateľa, kedy Zmluva nadobúda platnosť; Zmluva nadobúda účinnosť dňom priradenia platby k objednávke, pričom na základe tejto skutočnosti bude služba sprístupnená k užívaniu Používateľovi.

Zmena zmluvného vzťahu – zmenou sa rozumie objednanie si ďalšej (oproti už objednanej) ponuky kurzov v rámci poskytovania Služieb pri dodržaní postupu Registrácie; za zmenu sa nepovažuje objednanie si kurzu Basic, Intensive, Prestige po tom, čo si Používateľ objedná službu Test Yourself.

Zánik zmluvného vzťahu – uplynutím doby určenej v jednotlivých ponukách kurzov špecifikovaných v Službe;

 

A: Licenčná zmluva

1. Táto Licenčná zmluva vydaná Prevádzkovateľom upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služby a fyzickými osobami, ktoré sú používateľmi týchto služieb, ak nie je uvedené inak.

2. Táto Zmluva nie je zmluvou o poskytovaní služby, ale dohodou o právach Používateľa používať Trainig systém a služby, pričom v žiadnom prípade nezakladá právo Používateľa nadobudnúť vlastníctvo k Trainig systému alebo službe. Používateľ zostáva vlastníkom Trainig systému ako aj služby a prípadných nosičov, na ktorých sa služba nachádza, nehľadiac na fakt, či pôjde o virtuálne alebo fyzické médium, ako aj všetkých kópií poskytnutej služby.

3. Použitím prihlasovacích údajov, za účelom prihlásenia sa na webstránku brain-on.org, vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto Zmluvy podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá vymedzuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní prístupu k Trainig systému alebo službe cez internet v rozsahu predplateného balíka služieb.

4. V súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy týmto Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi nevýhradné, neprenosné právo používať túto službu uvedený v potvrdení o udelení práv výhradne pre vlastnú internú potrebu Používateľa. Používateľ berie na vedomie, že táto služba a všetky súvisiace informácie sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Práva na aktualizácie a upgrady Používateľovi nie sú udelené.

5. Používateľ nesmie spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať objednanú Službu. Tiež nesmie prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, predávať ani hosťovať pre tretie strany žiadny produkt.

6.  Používateľ zodpovedá za ochranu akýchkoľvek prihlasovacích údajov, ktoré mu boli vygenerované Prevádzkovateľom. Okrem toho zodpovedá za svoje heslá a všetky aktivity vo svojom účte. Svoj účet a heslá musí uchovávať v tajnosti. Používateľ je povinný Prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť akékoľvek možné zneužitie jeho účtu alebo akékoľvek narušenie zabezpečenia súvisiace so Službou.

7. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva Prevádzkovateľa sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad Služby. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť Služby šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiadna zo Služieb, a to ani ich časť šírená pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaná, šírená alebo ukladaná do pamäti.

 

B: Všeobecné obchodné podmienky

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP, nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2. Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/6220 781, fax č. 055/ 6224 547.

3. Tieto VOP určujú používanie Služby. Pokiaľ nie je uvedené inak, prístup do Služby môže využívať iba jeden používateľ na základe prihlásenia sa do jeho vlastného účtu.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať údaje akéhokoľvek účtu do 30 dní po ukončení jeho platnosti.

 

Dodacie a platobné podmienky

1. Používanie Training Systému ako aj Služby je umožnené Používateľovi prostredníctvom internetového prehliadača na základe platnej registrácie, po prijatí písomnej objednávky, uhradení ceny Služby a jej priradení k objednávke.

2. Používateľovi bude zaslaná na email faktúra obsahujúca všetky povinné obsahové náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými normami platnými a účinnými na území príslušného štátu. (Slovenskej republiky) do 10 dní po zrealizovaní úhrady a jej pridelení k objednávke.

3. Používateľ sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom emailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia. (podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Používateľ súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná emailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia.

4. Používateľovi sú predplatené Služby umožnené používať na webstránke Prevádzkovateľa po prihlásení do vlastného účtu v rámci Pracovnej plochy.

5. V prípade problémov s užívaním Služieb je nutné uvedené oznámiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom emailu na info@brain-on.org alebo prostredníctvom služby Lifechat.

6. Prevádzkovateľ môže okamžite ukončiť zmluvu o poskytovaní služby a zrušiť prístup ku Službe bez vrátenia ceny Služby, ak Používateľ poruší akékoľvek zmluvné podmienky uvedené v tejto zmluve. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené rozhodnutím ukončiť alebo zrušiť Službu.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže odstúpiť od tejto zmluvy.

2. Používateľ pred začatím používania Služby bol o tomto poučený a s uvedeným súhlasil pred uzatvorením zmluvy.

 

Osobné údaje a ich ochrana

1. Ochrana osobných údajov Používateľa je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré na účely uzavretia zmluvy  Prevádzkovateľovi poskytol, ako jeho meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené Používateľom pre potreby Prevádzkovateľa k naplneniu účelu zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Prevádzkovateľa Používateľovi.

4. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov Používateľa môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb, ktoré budú zabezpečovať dodanie služieb nebudú osobné údaje Prevádzkovateľom bez predchádzajúceho súhlasu Používateľa odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Používateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Prevádzkovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

8. Ak Používateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný mu túto informáciu odovzdať.  Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s dodávanými službami  Prevádzkovateľovi na elektronickú adresu Používateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa na elektronickú adresu Používateľa.

 

Spracúvanie údajov na marketingové účely

1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu, na zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu.

2. Prevádzkovateľ má tiež právo spracúvať telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Používateľa, získané Prevádzkovateľom v súvislosti s poskytnutím Služieb a v súlade so Zákonom a inými právnymi predpismi, na kontaktovanie Používateľa za účelom priameho marketingu svojich, Prevádzkovateľom poskytovaných Služieb, formou zasielania elektronickej pošty.

Elektronickou poštou sa pritom rozumie akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým si ju príjemca nevyzdvihne (napr. SMS, MMS, email).

3. Prevádzkovateľ je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Používateľa spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Používateľa pre potreby poštového styku s Používateľom a evidencie týchto údajov.

 

Dôvernosť a bezpečnostné opatrenia

1. Používateľ týmto súhlasí s tým, že dizajn a poskytovanie Služieb, ktoré sú dostupné len jemu prostredníctvom prístupu chráneného heslom, a akúkoľvek dokumentáciu alebo materiály, ktoré mu sprístupňuje Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy, bude považovať za dôverné a nezverejní ich žiadnej tretej strane. Žiadna zo zmluvných strán nevydá žiadne verejné prehlásenie týkajúce sa podmienok alebo tohto zmluvného vzťahu, ako je to uvedené v tejto zmluve, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

2. Prevádzkovateľ prijme technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov Používateľa pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením.

 

Obmedzenie právnej zodpovednosti

1. Používateľ uznáva a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ voči nemu nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, zvláštne, následné ani exemplárne škody, vrátane, okrem iného, škôd zo straty dobrého mena, z použitia údajov alebo iných nehmotných strát (dokonca aj vtedy, ak bol Prevádzkovateľ na možnosť takých škôd upozornený), ktoré vznikli v dôsledku:

a. používania alebo nemožnosti používať Službu alebo nemožnosť prístupu k obsahu alebo údajom;

b. výdavkov za sprostredkovanie náhradných služieb;

c. neoprávneného prístupu k údajom, pozmenenia prenosov alebo údajov alebo (v) akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej s používaním Služby.

2. Toto obmedzenie zodpovednosti bude platné bez ohľadu na to, či škody vzniknú používaním, zneužívaním, nemožnosťou používať alebo spoliehaním sa na Službu a celý Training Systém alebo obsah tretích strán sprístupnený prostredníctvom tejto Služby či v spojení s ním, alebo vzniknú prerušením, zastavením alebo ukončením poskytovania Trainig Systému alebo ktorejkoľvek Služby alebo obsahu tretích strán sprístupneného prostredníctvom tejto Služby či v spojení s ním (vrátane takých škôd, ktoré vzniknú tretím stranám).

3. Vyššie uvedené obmedzenia platia bez ohľadu na zlyhanie základného účelu akejkoľvek obmedzenej nápravy škody a v najväčšom možnom rozsahu povolenom zákonom.

 

Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za neplnenie podmienok zmluvy v dôsledku príčin, ktoré nemôže mať v primeranej miere pod kontrolou [(napríklad požiar, výbuch, výpadok dodávky elektrickej energie, zemetrasenie, povodeň, silné búrky, štrajk, embargo, pracovné spory, kroky civilného alebo vojenského úradu, vojna, teroristický útok (vrátane kyberterorizmu), zásah vyššej moci, kroky alebo nedbanlivosť poskytovateľa internetových služieb, kroky alebo nedbanlivosť štátnych orgánov (vrátane prijatia zákonov, predpisov alebo iných opatrení, ktoré majú vplyv na poskytovanie Služieb)]. Tento článok sa však nevzťahuje na platobné záväzky Používateľa na základe tejto zmluvy.

 

Cookies

Webstránka Prevádzkovateľa brain-on.org používa Cookies, za účelom zbierania informácií. Webstránka Prevádzkovateľa brain-on.org môže nastaviť cookies pre webový prehliadač Používateľa alebo každého návštevníka stránky pri prístupe na internetovú stránku alebo pri využívaní Služieb a Training Systému. Tzv. cookie je malým kúskom informácie, ktorá je inštalovaná na počítači Používateľa alebo každého návštevníka a identifikuje ich prehliadač počas ich práce na príslušnej webovej stránke. Cookies môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií Používateľa alebo návštevníka. Webstránka Prevádzkovateľa brain-on.org môže nastaviť cookie pre konkrétneho Používateľa alebo návštevníka jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup brain-on.org ku cookies tejto internetovej stránky, nie ku cookies z iných internetových stránok.

 

Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online (ARS a RSO)

1. Používateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom info@brain-on.org), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

Zmeny a platnosť licenčnej zmluvy a VOP

1. Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať licenčnú zmluvu a VOP.

2. Na zmluvný vzťah medzi Používateľom a Prevádzkovateľom založený Zmluvou o poskytovaní služby sa počas celej doby jeho platnosti uplatňujú VOP v ich aktuálnom znení. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách, ustanovenia o zhromažďovaní a používaní informácií o Používateľovi, a pod.

3. Ak sa niektoré ustanovenie Licenčnej zmluvy alebo VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takom prípade nahradí dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov uvedených v Licenčnej zmluve alebo VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

4. VOP vydané Prevádzkovateľom strácajú platnosť a účinnosť vždy dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok vydaných Prevádzkovateľom. Všetky Zmluvy, ako aj akékoľvek iné dohody, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou nových VOP medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, a ktoré sa spravovali pôvodnými VOP, sa odo dňa platnosti a účinnosti nových VOP riadia novými VOP a považujú sa za Zmluvy uzavreté medzi Používateľom a Prevádzkovateľom podľa nových VOP.

5. Ustanovenia tejto časti sa rovnako uplatňujú aj na zmeny a platnosť ceny Služby, ak nie je uvedené inak.

 

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. V prípade, že Zmluva, Licenčná zmluva, VOP alebo iný dokument súvisiaci so Zmluvou sú okrem slovenského znenia vyhotovené aj v cudzom jazyku, je vždy rozhodujúce slovenské znenie, ak nie je dohodnuté výslovne inak.

2. Táto licenčná zmluva a Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2016.